Oblast zlepšování vizuálně-prostorové orientace

Cvičení pomocí počítače se speciálním programem posiluje orientaci v prostoru a schopnost rozlišení a identifikace.

Cvičení: Obratem ruky

Na monitoru se objeví ruka v pozici napravo nebo nalevo, úkolem je co nejrychleji určit, zda se jedná o pravou či levou ruku. Obtížnost spočívá v tom, že se ruce budou objevovat v klidu nebo v akci, zrcadlově nebo normálně.

Ačkoli se cvičení zprvu zdá jednoduché, stane se složitějším, jakmile bude ruka zobrazena v zrcadle. V tomto případě probíhají hned dva procesy. Nejprve se senior rozhodne, zda jde o pravou či levou ruku. Protože je ruka viděna zrcadlově jedná se o opačnou ruku.

 

Cvičení: Hra s perspektivou

Cvičení posiluje orientaci v trojrozměrném prostoru a rozděluje se na dvě části. V první části je za úkol na základě pohledu pozorovatele najít místo na mapě, kde pozorovatel stojí. V druhé části naopak na základě místa pozorovatele na mapě určit, který pohled na scénu je ten správný.

Toto cvičení stimuluje schopnost určit vztahy mezi objekty a prvky v trojrozměrném prostoru. Vyžaduje plnou pozornost a soustředění. Někdy je obtížné si představit skutečnost podle prvků. Nestačí jen vnímat v prostoru různé vizuální prvky, je třeba si o nich udělat obrazovou představu. Když si člověk dokáže prostor představit, ovládá, vnitřní vztahy mezi prvky, koordinaci různých úloh pohledu podle konkrétních kritérií a geometrické vztahy objektů.

 

Cvičení: Složené obrázky

Úkolem je mezi devíti návrhy obrázků najít tři obrázky předmětů, geometrických tvarů nebo améb, z nichž se skládá jeden komplexní složený obrazec. Ve cvičení se zkouší vizuální schopnosti. Jde o to identifikovat jednotlivé složky složeného obrázku.

Zdokonaluje se zde schopnost diferenciace a identifikace. Tři složené obrazce se srovnávají s mnoha jinými. K rozpoznání nějakého objektu pomáhá nejen jeho tvar, ale také kontext, v němž je objekt viděn. Objekt ve svém obvyklém prostředí bude rychleji a bezpečněji rozpoznán než tentýž objekt osamoceně nebo dokonce v neobvyklém prostředí. Po vizuální analýze dílčích prvků se člověk snaží určit nějaký věrohodný známý objekt. Opětované poznání je obtížnější, pokud se různé tvary překrývají nebo skládají do neznámého obrazce.

 

Cvičení: Kostky jsou vrženy

Zde je úkolem správně identifikovat všechny plochy rozřezané kostky a správně určit umístění motivů na jednotlivých plochách. Cvičení trénuje prostorovou představivost a schopnost v duchu otáčet prvky tak, aby vytvořily kostku se šesti plochami.

Jsou tři možnosti, jak poznat skryté plochy. Za prvé, tělesem otáčet nebo ho přemístit v prostoru. Za druhé pohybovat se kolem tělesa. A za třetí rozložit těleso v duchu tak, aby šel získat dvojrozměrný obrázek.

Není to ale tak jednoduché, protože se mění vizuálně-prostorové vztahy mezi jednotlivými prvky upraveného tělesa a orientace v prostoru na jeho plochách. Schopnost vizuálně-prostorové orientace umožní vnímat vlastnosti trojrozměrného prostoru nebo představy z pozice v prostoru. Označení vizuálně-prostorový je spojení dvou prvků. Za prvé vizuálního, jenž umožňuje identifikovat a uvědomovat si předmět. A za druhé prostorového, s jehož pomocí se lokalizují a orientují předměty v prostoru.