Senioři, hýbejte se a jezte zdravě

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v rámci svého dotačního programu Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví v roce 2018 finančně podpořilo projekt s názvem Senioři, hýbejte se a jezte zdravě.

Účelem projektu je primární prevence nemocí a zdravotních rizik seniorů se zaměřením na podporu a posilování zdraví v kontextu Národní strategie Zdraví 2020. Jedná se o podporu zvyšování či optimalizace pohybových aktivit v kombinaci s informacemi o zásadách správné výživy, které budou seniory směrovat k pozdější vlastní iniciativě.

Při léčebném procesu v nemocnici tak senioři budou mít možnost získat odborné informace k dodržování těchto doporučení a zásad v domácím prostředí.

Projekt je zaměřen na pozitivní vliv edukace při rozvoji znalostí a dovedností seniorů spolu s jejich rodinnými příslušníky formou intervenčních programů zaměřených na propagaci optimalizace pohybu, správnou výživu, změnu stravovacích návyku a pitný režim. Pacientům a jejich blízkým se bude věnovat tým odborníků zahrnující zdravotní sestry, fyzioterapeuty a nutriční terapeutku.

Zdravé stárnutí

SoučástíDlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. Století“ je i cíl č.5 – Zdravé stárnutí. Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti.

V době hospitalizace pacienta na oddělení Geriatrie a následné péče je u nemocných seniorů možné využít jejich „volný“ čas pro změnu neadekvátních životních návyků a přimět seniory pochopit, že pro zlepšení a udržení zdraví je vhodné tento čas v nemocnici využít. Příklady dobré praxe ukázat jak je možné v seniorském věku změnit svoje návyky, zaujmout správný postoj k pohybovým aktivitám a zdravé výživě. Vycházíme z přesvědčení, že mnoho lidí chce žít co nejdéle ve zdraví a v plné síle. Senioři velice často hledají rady a prostředky, jak toho dosáhnout.

V nemocnici po dobu hospitalizace se naskýtá příležitost pro zapojení části seniorských pacientů do intervenčního edukačního režimu ve výukovém zázemí Oddělení geriatrie a následné péče.

Senioři  v nemocnici využijí čas léčení aktivněji

Seniorští pacienti a jejich blízcí přichází do nemocnice s představou, že lékař má v rukou neomezenou moc, že dokáže po dobu hospitalizace napravit to, co pacient poškozuje celý život svým přístupem k ochraně zdraví, svým životním stylem, svou aktivitou či neaktivitou, svým nezdravým stravováním a pitným režimem. Lékaři sice pomocí moderní vědy dokáží významně pomoci, ale bez spolupráce pacienta, jeho aktivity a zájmu o proces uzdravování je jejich pobyt v nemocnici prodloužený a účinek léčby působí krátkodobě.

Projekt má za cíl dlouhodobě vytvářet podmínky pro zlepšení zdraví, zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatelstva, vychovávat ke zdravému životnímu stylu, chránit, podpořit a posilovat zdraví, prevenci nemocí a zdravotních rizik a také začlenění všech složek společnosti do všeobecného zájmu o zdraví.

Cílem projektu je ovlivnit vnitřní motivaci seniorů

Cílem projektu je ovlivnit vnitřní motivaci seniorů k zájmu o znalosti přiměřené jejich věku, které jim umožní přijmout správné rozhodnutí k aktivnímu přístupu ke svému zdraví jako kroku nutnému k udržení zdraví, vedoucím ke zlepšení kvality jejich života.

Smyslem projektu je aktivizovat pacienty a motivovat je k vlastní iniciativě při léčebném procesu. Projekt podpoří zdravotní gramotnost, zaměřuje se na edukaci a rozvoj znalostí a dovedností pacientů a jejich rodinných příslušníků formou intenzivních aktivizačních programů.

Jako informační zdroje budou vytvořeny informační a edukační letáky a rozšířeny webové stránky seniorvnemocnici.cz s cílem ovlivnit představy pacientů a jejich blízkých a poskytnout jim základnu pro změnu přístupu.

V rámci realizace projektu bude  realizována řada aktivit

 • Proškolení 30 seniorských pacientů a jejich rodinných příslušníků, osob blízkých v době jejich hospitalizace na GaNP.
 • Poskytnutí informací o vhodných kognitivních a funkčních aktivitách podporu jejich zdraví v závislosti na individuálních potřebách pacientů.
 • Trénink funkční tělesné aktivity, dle zdravotního stavu.
 • Kolektivní pohybové cvičení.
 • Vytvoření informačních letáků.
 • Zajištění provozu existujících webových stránek seniorvnemocnici.cz, jejich aktualizace, správa a publikování vytvořených článků a audiovizuálních materiálů s praktickými návody, edukačními informacemi a ukázkami z dobré praxe.
 • Přednášky zaměřené na zásady správné výživy, dodržování pitného režimu, vhodnost potravin (ovoce, zelenina luštěniny) vzhledem k diagnózám seniorů.

Školení pro seniory a jejich rodinné příslušníky

Během hospitalizace se senior a jeho příbuzní seznámí se základy zdravotní gramotnosti a dalšími na míru rozpracovanými tématy dle aktuálních požadavků a potřeby. První praktický nácvik bude individuálně zaměřený na pohybovou zdatnost, chůzi, posilovací kondiční cvičení s použitím rehabilitačních pomůcek, jako například šlapadlo, overball, posilovací gumy nebo činky k rozvoji tělesné síly, které se nechají využívat i v domácím prostředí. Doporučená fyzická cvičení budou přizpůsobená individuálnímu, zdravotnímu a fyzickému stavu seniora. Druhá část bude zaměřená na společná pohybová cvičení ve skupině (dramatizace cvičení, cvičení na židlích, cvičení při hudbě).

Dále bude seniorům nabídnuta možnost individuálního výživového poradenství, které bude navazovat na zjištěná rizika vyplývající ze vstupního nutričního vyšetření.

školení bude probíhat formou motivačního rozhovoru, edukační přednášky, edukační hry, případové studie, diskuse.

Program, tematické okruhy, obsah školení

 • Zdravý pohyb – vztah mezi pohybovou aktivitou a zdravím
 • Pohybová aktivita – přiměřenost věku, zdravotním možnostem, intenzita a trvání
 • Tělesné a relaxační cvičení,
 • Civilizační onemocnění vznikající s dlouhodobé snížené aktivity
 • Denní režim, plánováni aktivit, potřeby a zájmy, časová rezerva
 • Zásady správné výživy
 • Pestrost a vyváženost stravy
 • Optimalizace energetického příjmu, energetické hodnoty stravy
 • Pitný režim a jeho dodržování pomoci vhodně zvolených nápojů
 • Změny stravovacích návyků – snížení spotřeby soli a tuku
 • Zařazení ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných výrobků, ryb a mořských produktů do jídelníčku

 

Tyto webové stránky vznikly za finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2018, číslo projektu: 10940, název projektu: Senioři, hýbejte se a jezte zdravě.